logo Facebook
i slova jsou činy

ČRo „přispívá k právnímu vědomí obyvatel“ tím, že upozorňuje podnikatele, aby ohlásili, jestli vlastní přijímač

06. června 2019 05:00 / autor: Jan Mrzena

Na květnové schůzi řešila Rada Českého rozhlasu stížnost, která ukazuje, k jakým absurdním závěrům mohou dojít někteří manažeři. Takové závěry vedou jen a jen k naštvanosti obyvatel na samotný fakt, že musí rozhlasový poplatek platit. Naprosto mimo realitu je hlavně výklad paragrafu, který popisuje úkoly veřejné služby a manažerka jej používá jako obhajobu pro posílání nevyžádané pošty do datových schránek. A co na to rada? Nejenže to nezaregistrovala, ale dokonce to včlenila do své tradičně vyhýbavé odpovědi.

O co vlastně šlo? Vedoucí Oddělení akvizic a pohledávek rozhlasových poplatků Ing. Radka Šimečková rozeslala do datových schránek podnikatelům výzvu, aby buďto přiznali přijímač anebo napsali prohlášení, že přijímač nemají. Potud správně – má v popisu práce hledat plátce a hlídat naplnění zákona o poplatcích. Na stížnost posluchačky však vysvětluje, že tu výzvu posílá i proto, aby podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, je tím dopisem informovala o povinnostech, čímž zvýší jejich právní vědomí.

Uvedený paragraf má toto znění: „Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejména…b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky.“ Že v případě hledání nových poplatníků nejde o hlavní úkol veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání je evidentní. Třeba někdo v Českém rozhlasu paní vedoucí proškolí v mediální legislativě a napříště zvolí vhodnější obhajobu svých dopisů.

Zarážející je ovšem ledabylost rady při řešení stížností posluchačů. A také nesystémovost, která pramení z neznalosti vlastních kompetencí rady, které jim dává stejný zákon. Více o tom, komu která stížnost přísluší k řešení přineseme dnes odpoledne na www.ceskamedia.cz v sekci „názory“.

Pro úplnost dokládáme texty všech tří dopisů, o kterých je řeč.

Posluchačka:

„Dobrý den, využívám formulář pro zaslání stížnosti, která se týká nevyžádané výzvy zaslané ČRo. Dnes mi přišla do mé datové schránky, kterou využívám jako podnikatel, výzva od (odesláno od ČRo Ing. Radka Šimečková, vedoucí Oddělení akvizic a pohledávek rozhlasových poplatků), abych jako OSVČ doložila prohlášením, že nemusím platit poplatky za rozhlas. Myslím si, že by si takto Český rozhlas neměl z veřejných databází vyhledávat podnikatele. Podala jsem podnět na ÚOOÚ (nevyžádané sdělení). Nemám žádný z přístrojů zakoupený v rámci podnikání (na moje IČ). Dle platné legislativy po mne nemůže Český rozhlas požadovat, abych mu zasílala prohlášení o tom, že jako OSVČ nemusím uvedený poplatek hradit. Pokud bych neměla datovou schránku, tak mi uvedená instituce dopis ani nezaslala. Domnívám se, že by si ČRo neměl vyhledávat podnikatele z veřejných databází a pak je takto obtěžovat a vyžadovat po nich, aby zasílali prohlášení, že nejsou povinni platit rozhlasové poplatky. U datové schránky je samozřejmě zaručeno, že bude zpráva doručena. Myslím si, že pokud bych neměla datovou schránku, jistě by mě rozhlas podobnou výzvou neobtěžoval. Odpověď mi můžete zaslat do mé datové schránky, Předem děkuji za řešení stížnosti.“

Vyjádření Rady ČRo:

„Vážená paní posluchačko, děkuji Vám za podnět, s nímž jste se obrátila na Radu Českého rozhlasu. Požádali jsme vedení ČRo o vyjádření, které poskytla vedoucí Oddělení akvizic a rozhlasových poplatků.

Rada Českého rozhlasu shledala toto obsáhlé vysvětlení jako dostačující. Přikládám jej, vážená paní posluchačko, ke svému dopisu a prosím Vás, abyste se s ním laskavě seznámila. Věřím, že Vás výklad příslušné pracovnice Českého rozhlasu uspokojí.“

Vyjádření vedení ČRo:

„Ke stížnosti paní posluchačky, doručené Radě Českého rozhlasu dne 26. března 2019, ve které označila upozornění na Oznamovací povinnost a rozhlasové poplatky (dále jen „Upozornění“), jako odesílání nevyžádaných výzev, sděluji následující.

Upozornění na dodržování zákonné povinnosti, které Český rozhlas odesílá podnikatelským subjektům v souladu s § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, je sdělení mající za cíl informovat o povinnostech, které ukládá zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).  Z výše uvedeného vyplývá, že Český rozhlas v souladu s § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, přispívá k právnímu vědomí obyvatel České republiky a výše uvedené Upozornění na dodržování zákonné povinnosti má preventivní a osvětový charakter, neboť řada vlastníků či držitelů rozhlasových přijímačů si zákonné povinnosti není vědoma a Zákon nedodržuje. Upozornění mimo jiné obsahuje výčet zařízení, která jsou považována za rozhlasový přijímač, a upozorňuje na možnost přijímat rozhlasové vysílání prostřednictvím televizního přijímače s ohledem na digitalizaci vysílání.

Pokud fyzická osoba nebo právnická osoba, vlastní, drží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá rozhlasový přijímač, je povinna splnit svou oznamovací povinnost dle § 8 odst. 2 Zákona. Žádost o zaslání čestného prohlášení je třeba vnímat jako protiklad přihlášky k rozhlasovému poplatku a posuzovat informaci v kontextu celého dopisu, který je koncipován jako Upozornění na dodržování zákonné povinnosti s preventivním a osvětovým charakterem.

Rozhlasový poplatek slouží k financování veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání, kterou poskytuje Český rozhlas. Smyslem existence Českého rozhlasu je zajistit všem občanům České republiky objektivní, ověřené a všestranné informace pro svobodné šíření názorů; stejně tak je Český rozhlas povinen postupovat v souladu s platnou právní úpravou, na jejímž základě je upraveno financování organizace, což se vztahuje na způsob výběru veřejnoprávního poplatku, tak i nakládání s ním.

Upozornění, které Český rozhlas zasílá, není výzvou pro odběratele elektřiny ve smyslu § 3 odst. 4 Zákona. Na toto Upozornění není ze Zákona povinnost odpovědět a nemůže z něj být vyvozována sankce dle § 3 odst. 4 Zákona. Nicméně v případě, že oslovená fyzická nebo právnická osoba nenaplňuje zákonné znaky poplatníka rozhlasového poplatku, doporučujeme o této skutečnosti Český rozhlas informovat, a to ideálně čestným prohlášením o nesplnění zákonných podmínek vymezujících poplatníka rozhlasového poplatku, který je součástí předmětného Upozornění.

Dále uvádím, že povinností Českého rozhlasu je doručování písemností ve věcech placení rozhlasových poplatků dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím datové schránky, pokud ji má subjekt zřízenou. Nadto uvádím, že Český rozhlas podnikatelským subjektům, které zřízenu datovou schránku nemají, odesílá Upozornění prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.“